با هوشمند سازي مدارس به كيفيت بهتر آموزش خواهيم رسيد.آينده از آن مردمي است كه نسبت به زمان خود تربيت و آموزش ديده باشند. (علي ع) طرح هوشمند سازي مدارس يكي از موهبات فن آوري اطلاعات و ارتباطات در عصر حاضر استآموزش مهارتهاي نوين با امكانات نوين منجر به ارتقاء سطح كيفي ياددهي يادگيري خواهد شددست به دست هم دهيم تا به اين مهم دست يابيم مديران  مدارسي كه در اين عرصه تلاش كرده اند از نتايج عالي آموزشي برخوردار شده اند.جهان امروز به سمتي حركت ميكند كه اكثر مشاغل به دانش ومهارت هاي رايانه اي نياز دارد.در حال حاضر تعداد اين  مدارس افزايش يافته و روز به روز بر كيفيت و كارآيي اين مدارس افزدوه مي گردد

 

                                                                                                                                                                               سيد علي مدني

(لطفا براي ديدن powerpoint  مدرسه هوشمند كليك كنيد)


 

 

 

 

 

 


موضوعات

ويدئو پرژكتور ها در مدارس هوشمند 1390/03/19 1   پاسخ
كنترل شبكه در مدارس هوشمند 1390/03/19 0   پاسخ
قلم هاي نوري 1390/03/19 0   پاسخ
PEN PATH در مدارس هوشمند 1390/03/19 1   پاسخ
كارت هاي شبكه بيسيم 1390/03/19 0   پاسخ
تابلو هاي هوشمند 1390/03/19 0   پاسخ
شبكه در مدارس هوشمند 1390/03/19 0   پاسخ
سخت افزار در مدارس هوشمند 1390/03/19 0   پاسخ

پشتیبانی مدارس

 1390/11/20  
نظرات
درخواست

 

 1390/11/10  
نظرات
درخواست

 

 1390/11/10  
نظرات
بازديد

 

 1390/11/09  
نظرات
بازديد

 

تازه ها در هوشمند سازي

پيوندهــا

منتخبی از مشتریان

 1391/09/19  
نظرات
نام مكان